Ett företag inom  Ekonomi-, Personal- & Organisationsutveckling   

                                             b&h stående färg         Business & Human  

 

     Välkommen      Tjänster      Business & Human      Kontakt
KASAM Mer om Marie Persson

 

 

Metodiken och arbetsmetoderna som Business & Human använder bygger på teorier av psykologen Aaron Antonovsky, som bland annat skrivit boken Hälsans mysterium. Aaron Antonovsky har skapat det så kallade "KASAM-begreppet". Känslan av att se sig själv i ett sammanhang, att förstå och uppleva meningsfullhet.

 

 

Allmänt om "KASAM-begreppet"

 

Antonovskys KASAM-begrepp innehåller i sin tur tre begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

 

Begriplighet, 1

handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre *stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus - dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig.

 

Hanterbarhet,  2

handlar om i vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, med vilkas hjälp man kan möta de krav som ställs av de *stimuli som man bombarderas av.

 

Meningsfullhet, 3

är begreppets motivationskomponent, att vara delaktig som medverkande i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter.

 

"KASAM - begreppet" definieras i sin helhet som ”Känslan av sammanhang”  och är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de *stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, att de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa *stimuli ställer på en finns tillgängliga, dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.

 

(*stimuli något som utlöser en tanke eller en handling)

 

Antonovsky poängterar att man inte får se delbegreppen som självständiga enheter utan att de står i relation till varandra.

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel. Antonovsky utgår från ett hälsoperspektiv som säger att hälsa/sjukdom är en mångdimensionell företeelse och att hälsa/sjukdom inte är ett antingen eller tillstånd. Man kan med andra ord vara mer eller mindre sjuk och individens tillstånd påverkas av många olika faktorer på många olika nivåer.

 

Antonovsky strävar också efter att se på hälsa/sjukdom ur ett salutogenetiskt perspektiv. Detta innebär att han intresserar sig för alla faktorer som vidmakthåller eller skapar god hälsa och då ser till individens hela livssituation. Ur detta perspektiv är inte alla stressorer alltid negativa utan de kan i stället bidra till ökade möjligheter att hantera andra stressorer.

 

Grundläggande är att hanterbarhet inte utgår från ett visst sätt att hantera problem utan att det finns andra faktorer som påverkar hur framgångsrika vi är i hanterandet av stressorer.

 

Stressorer i detta sammanhang handlar om allt från virus till benbrott, från "gnälliga ungar" till upplevelser i koncentrationsläger. Stressorer definieras som "någonting som för in entropi i systemet - dvs. en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet,

under eller överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande".

(Aaron Antonovsky: Hälsans mysterium).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright © 2006 Alla rättigheter reserverade Business & Human , Kanslihusvägen 13, 28135 Hässleholm H

 

 

Tjänster

Arbetsmiljöprocess

 Värderingsgrunder

Målstyrning

Jobbcoaching / Livs- & Karriärutveckling

Rekrytering

Kvalité/miljö certifiering

 

Läs mer>>

 

Kostnadsfri

JOBBCOACHING     

avtal Arbetsförmedlingen

 

 • HÄSSLEHOLM
 • OSBY
 • KRISTIANSTAD
 • ÄLMHULT
 • ÖSTRA GÖINGE
 • MARKARYD
 • LJUNGBY    

Ring för mer information

 

Kontakt                    

Besöksadress :

Kanslihusvägen 13 A        281 35 Hässleholm

Hantverksgatan 12           283 41 Osby

Telefon 0735-07 55 67

 info@businesshuman.se